ထမံသီေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ

ထမံသီေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ

ယင္းေဒသအတြက္လက္ကမ္းစာေစာင္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ယူဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

phamplet-in-hmt

By | 2016-10-27T13:00:56+00:00 October 27th, 2016|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply