ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day)

က်ားမ်ားကို မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား (Endangred species) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး (မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ) က်ားအေရအတြက္သည္ လက္ရွိတြင္ အေကာင္ေရ (၂၅၀၀)ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်ားမ်ား၏ ေနရင္းေဒသ (၄၂) ခုတြင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားေကာင္ေရစုစုေပါင္း (၂၁၅၄)ေကာင္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ (ေနရင္းေဒသဟု ေခၚဆိုရာ၌ ၎ေဒသတြင္ လက္ရွိက်ားမ်ားေနထိုင္က်က္စားေနၿပီး မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိရမည္၊ ခန္႔မွန္းေျခ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမ (၂၅)ေကာင္ေက်ာ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ကာကြယ္ထားျခင္းခံရပါမည္၊ ၎အျပင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမအေကာင္ေရ (၅၀)ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္- ေနရင္းေဒသ (၄၂)ခုတြင္ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ စားက်က္ေျမႏွစ္ခုမွာ ဆံုးရံွဳးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

က်ားမ်ားက်က္စားေသာနယ္ေျမဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ က်ားေကာင္ေရ မ်ားႏိုင္သမ်ွ မ်ားမ်ားရွိရန္ႏွင့္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီးက်ားမမ်ား၏ ရွင္သန္မႈႏွဳန္း ျမင့္မားရန္ အဓိကလိုအပ္ပါသည္။ က်ားမ်ားက်က္စားေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ေကာင္းစြာကာကြယ္ထားျခင္းျဖင့္ အျခားစားက်က္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စားျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးမွဳတို႔ေၾကာင့္ အေကာင္ေရေလ်ာ့က်မွဳမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ္လည္း သီအိုရီမ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီး က်ားမမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးမွဳသည္ ၁၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းထက္ေက်ာ္ခဲ့လ်ွင္ က်ားမ်ားမ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေပလိမ့္မည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားျပင္ပတြင္ က်ားေကာင္ေရ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္ ဟုလည္းသိရွိရသည္။ လက္ရွိ ေနရင္းေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ ခန္႔မွန္းက်ားေကာင္ေရသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ႏွစ္ခန္႔ကပင္ (၂၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ဤႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ေလ်ာ့က်သြားပါက ေနရင္းေဒသအားလံုးသည္ နဂိုရွိခဲ့သည့္အေနအထားအတိုင္း မည္သည့္အခါတြင္မွ ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

တစ္ကမာၻလံုးတြင္ အာရွ၌သာ က်ားမ်ားက်င္လည္က်က္စားၾကပါသည္။ က်ားမ်ိဳးစိတ္ (၉)မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ လက္ရွိတြင္ (၆)မ်ိဳးသာ က်န္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

(၁) အမ္မာက်ား (P. t. altica)

(၂) ေျမာက္ပိုင္းအင္ဒိုခ်ိဳင္းနားက်ား (P. t. corbetti)

(၃) မေလးက်ား (P. t. jacksoni)

(၄) စူမားၾတားက်ား (P. t. sumatrae)

(၅) ဘဂၤလားက်ား (P. t. tigris) ႏွင့္

(၆) ေတာင္တရုတ္က်ား (P. t. amoyensis) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၃)ႏိုင္ငံ၌ က်ားရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာအေနအထားရွိသည့္ က်ားမ်ားကို ႏိုင္ငံ (၈)ႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႔ရွိရေတာ့သည္။ ၎တို႔မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ နီေပါ၊ ရုရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္ႏွင့္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ၾကားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၌ က်ားမ်ားမ်ိဳးပြားႏိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စားလာသည္ဟု ယူဆထားၾကပါသည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်ားအေရအတြက္အနည္းငယ္ က်န္ရွိေနႏိုင္ေသးေသာ္လည္း တိိက်ေသာသက္ေသအေထာက္အထားကိုမူ မေတြ႔ရေတာ့ပါ။

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား (ဥပမာ- အိႏၵိယႏိုင္ငံ) တြင္ က်ားဦးေရ တိုးပြားလာေသာ္လည္း လာအိုႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဓိကေနရင္းေဒသမ်ိဳးတြင္မူ က်ားမ်ားျပန္လည္ေနထိုင္က်က္စားႏိုင္ရန္ အလားအလာ  လံုး၀မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ က်ားမ်ား၏ လက္ရွိ အနအထားသည္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေရအတြက္က်ဆင္းေနဆဲသာရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

က်ားမ်ားကို အာရွတိုက္ အပူပိုင္းေဒသေတာမ်ားတြင္ အဓိကေတြ႔ရွိရပါသည္။ က်ားမ်ိဳးစိတ္ခြဲတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အမ္မာ (the Amur Tiger) ကို ရုရွားအေရွ႕ဘက္တြင္ ေတြ႔ရွိရၿပီး ဘူတန္ႏိုင္ငံတြင္ က်ားမ်ားကို ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၄၅၀၀) မီတာတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

ယင္းတို႔သည္ ကုန္းေနသတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ေကာင္တည္းေနတတ္ေသာ သဘာ၀ရွိသည္။ က်ားမမ်ား၏ က်က္စားရာနယ္ေျမသည္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ ထပ္ခဲၿပီး၊  က်ားထီးက်က္စားေသာေနရာသည္ က်ားမတစ္ေကာင္မွ သံုးေကာင္အထိ က်က္စားရာနယ္ေျမႏွင့္ ထပ္တူက်ေလ့ရွိသည္။ သားေကာင္ေပါမ်ားလွ်င္ စားက်က္ေျမေသးငယ္သည္။

က်ားမ်ား၏ အေျခခံအစားခံသတၱ၀ါမ်ားသည္ ခြာပါေသာတိရစာၦန္အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ- ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ျမင္း) ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာ၀က္မ်ား၊ သမင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္လည္း က်ားတို႔၏ အဓိက စားေသာ သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး က်ားမ်ားဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ပမာဏမ်ားစြာရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်ားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သားေကာင္ (၅၀) မွ (၆၀) ၾကား စားေလ့ရွိၾက၍ ျဖစ္သည္။ က်ားအစားခံသတၱ၀ါမ်ားတြင္ သားေကာင္ႀကီးမ်ားသာမက ငွက္မ်ား၊ ငါးမ်ား၊ ရွဥ့္မ်ား၊ အင္းဆက္မ်ား၊ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါမ်ား၊ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်ားထက္ အရြယ္အစားႀကီးေသာ ေရျမင္း၊ ေျပာင္၊ ဆင္ႏွင့္ ႀကံ့မ်ားကိုပင္ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။ က်ားမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အရြယ္အစားနီးစပ္တူညီေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို သားေကာင္အျဖစ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ၾကၿပီး၊ ၎တို႔ႏွစ္သက္ေသာ သားေကာင္ကို စားသံုးရျခင္းသည္ မ်ိဳးပြားျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေစေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။

က်ားမ်ားမ်ိဳးသုဥ္းရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ သားေကာင္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ စားက်က္ေျမဖ်က္ဆီးခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းရသည္။

(၁၉၉၀) ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမ်ားတြင္ က်ားအရိုးကို ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ က်ားမ်ားကို မ်ိဳးတုန္းလုနီးပါး သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ က်ားအရိုးအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို တားျမစ္ထားၾကေသာ္လည္း တရုတ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်ားမ်ားကို ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားႏွင့္ အေျမာက္အမ်ားေမြးျမဴသည့္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ က်ားေကာင္ေရ (၆၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု မွတ္တမ္းရရွိသည္။ တရုတ္အစိုးရသည္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ က်ားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိေစေရး ဖိအားေပးမွဳမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျပီး၊ အမ်ားစုမွာ က်ားအရိုး၀ိုင္ တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိရန္ ညိွႏႈိင္းၿပီး ျဖစ္သည္။ (၁၉၉၃)တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ က်ားအရိုးေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို တားျမစ္ၿပီးကတည္းက ၄င္းကို ေဆး၀ါးအျဖစ္ေရာင္းခ်မွဳမ်ား ေလ်ာ့က်လာသည္ဟု ေစ်းကြက္စစ္တမ္းမ်ားအရသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းက သံုးစြဲသူမ်ား၏ ၀ယ္လိုအားကို ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေပသည္။

က်ားအရိုးမ်ားအျပင္ က်ားအေရခြံ၊ သြား၊ အစြယ္၊ အသားႏွင့္ အားတိုးေဆးတို႔သည္လည္း ေစ်းကြက္တြင္ အလြန္ေစ်းေကာင္းရေသာထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းကို  ဦးတည္ေစၿပီး တရားမ၀င္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားစြာ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းလည္းျဖစ္ေစသည္။

တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာမွ ၀ိုင္း၀န္းႏွိမ္နင္းၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ အျမစ္ျပတ္မသုတ္သင္ႏိုင္ေသးေပ။ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္တြင္မူ CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) အဖြဲ႕မွ က်ားမ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္အဂါၤအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ေမြးျမဴျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့သည္။

TRAFFIC အဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ က်ားမ်ားကို ဆင္းရဲမွဳေၾကာင္ ့သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ ခ်မ္းသာျခင္းေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းက ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးေသာ တရားမ၀င္က်ားထုတ္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲလိုသူအေရအတြက္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ က်ားမ်ားက်က္စားရာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမွဳႏွဳန္း ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း တရားဥပေဒအရ ပ်မ္းမ်ွအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ က်ားအေကာင္ေရ (၁၅၀)နီးပါးႏွင့္ညီမ်ွေသာ ပမာဏကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ဥပေဒအရ အင္အားသံုး၍ တားဆီးႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ က်ားမ်ားသည္ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္၏ လႊမ္းမိုးမွဳကို ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပလ်က္ရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ အာရွတြင္ လူဦးေရထူထပ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳျမန္ဆန္လာျခင္းက က်ားမ်ား ရွင္သန္ေနထိုင္က်က္စားႏိုင္သည့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား တည္ရွိေနျခင္းကို ဖိအားမ်ားသက္ေရာက္ေစသည္။ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္သစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းတို႔သည္ က်ားမ်ားေနထိုင္ရာ စားက်က္ေျမမ်ားဆံုးရွဳံးေစေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္၊

က်ားမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အစာျဖည့္တင္းျခင္းလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အစားခံတိရိစာၦန္မ်ားအေရအတြက္ လံုေလာက္စြာလိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တိရစာၦန္မ်ားသည္လည္း လြန္ကဲစြာ အမဲလိုက္ခံရျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္အျဖစ္ ေမြးျမဴခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သားေကာင္အေရအတြက္ လံုေလာက္စြာျဖည့္တင္းမွဳမရရွိေတာ့ေပ။ ဤကဲ့သို႔ သားေကာင္ရွားပါးလာမွဳေၾကာင့္ က်ားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ က်က္စားရာနယ္ေျမအနီးရွိ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအား အစာအာဟာရအတြက္  အမဲလိုက္ရာမွ လူသားမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။  ထိုအခါ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏အကူအညီကို ရရွိႏိုင္ရန္ တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုခက္ခဲလာခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ စိန္႔ ပီတာဘာ့၌ က်ားထိန္းသိမ္းေရး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ၿပၤီး က်ားမ်ားက်က္စားေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၃)ႏိုင္ငံမွ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ က်ားထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ ရုရွား၊ တရုတ္၊ လာအို၊ နီေပါႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး က်ားထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ကတိ၀န္ခံခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။  အစည္းအေ၀း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ သဘာ၀အတိုင္းရွိေနေသာ က်ားအေရအတြက္ လက္ရွိ၏ ႏွစ္ဆ(အနည္းဆံုး အေကာင္ေရ ၆၀၀၀) တိုးပြားလာေစရန္ ပန္းတိုင္သတ္မွတ္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ-

(၁) က်ားမ်ားေနထိုင္က်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ တိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္၊

(၂) က်ားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ၎တိို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား တရားမ၀င္သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း တို႔ကို အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ႏွိမ္နင္းရန္၊

(၃) ဘံုပိုင္ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ က်ားမ်ားက်က္စားရာ ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနမွဳမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(၄) ႒ာေနလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

(၅) က်ားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွီခိုေနထိုင္ရာ စားက်က္ေဒသမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

(၆) က်ားမ်ားအား ၎တို႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထားရွိ ထိန္းသိမ္းရန္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အစည္းအေ၀း၌ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ TRAFFIC အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ အျပင္ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ဴလိုင္လ (၂၉)ရက္ေန႔တိုင္းကို လူအမ်ားအား သိရွိလံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day) အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

က်ားက်က္စားနယ္ေျမမ်ား၏ အနာဂတ္သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား ထိေရာက္မွဳရွိျခင္း မရွိျခင္းအေပၚတြင္မ်ားစြာ မူတည္ပါသည္။ အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမွာ ေနရင္းေဒသ (source sites) မ်ားတြင္ က်ားမ်ားရွင္သန္ႏိုင္မႈ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔၌ က်ားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ က်က္စားနယ္ေျမမ်ား က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းက်ားေကာင္ေရကိုမူ ခန္႔မွန္းထားျခင္း မရွိေသးပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေနျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်ားမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ၀န္ထမ္းအင္အား ျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေပးႏိုုင္မည္ဆိုပါက ဤေဒသမ်ားမွ က်ားမ်ားအတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါလိမ့္မည္။

စာေရးသူ-ပင္ဦးစံ

ကိုးကား- Goodrich, J., Lynam, A., Miquelle, D., Wibisono, H., Kawanishi, K., Pattanavibool, A., Htun, S., Tempa, T., Karki, J., Jhala, Y. & Karanth, U. 2015. Panthera tigris. The IUCN Red List of Threatened

Species 2015: e.T15955A50659951. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T15955A50659951.en

By | 2017-07-28T16:46:48+00:00 July 28th, 2017|Mammals, Threats, Uncategorized, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply