ဧရာ၀တီတိုိင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း(၇၀)ခန္႔တြင္ ရွားပါးႀကိဳးၾကာငွက္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဟာေျပာမည္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာေပါင္း (၇၀)ခန္႔တြင္ ရွားပါးႀကိဳးၾကာငွက္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဟာေျပာမူမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၏ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အိမ္မဲၿမိဳ႕ နယ္ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၇၀ခန္႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီဌာန၊ မိန္းမလွကၽြန္းေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာက တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မအူပင္တကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီဌာန ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္)တိုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ယင္းေဒသတြင္ ပ်ံႏွံေနထုိင္ၾကေသာ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းနုိင္ေရး ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္းမလွကၽြန္းေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေဇာ္ထူးေအာင္က ေျပာသည္။

“သူတိုိ႔က်င္လည္က်က္စားတဲ့ ေက်းရြာအနီးပတ္၀န္းက်င္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကထိန္းသိမ္းေရးေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုိင္ပါ၀င္လာဖို႔ အသိပညာေပးေဟာေျပာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲေတြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြ အသိပညာတိုးလာေအာင္ ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ရတယ္၊ ဘယ္လိုဥပေဒေ တြနဲ႔ ကာကြယ္ထားတယ္။ဥပေဒအရ ဘယ္လိုကာကြယ္ထားသလဲဆိုရာမွာ သာမန္ကာကြယ္ထားတာလား၊ ရာသီအလိုက္ကာကြယ္ထားသလား၊ လုံး၀ကာကြယ္ထားသလား စသျဖင့္ ေဟာေျပာသြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ႀကိဳးၾကာငွက္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ ရွားပါးအေရးပါမူမ်ား သိရွိနိုင္ေရး၊ အသိုိက္ေဆာက္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ပိုမိုသိရွိ ေဖာ္ထုတ္နိုင္ ေရး၊ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေရး ယခု ေက်းရြာေပါင္း(၇၀) ေဟာေျပာမူတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေက်းရြာမ်ားမွာ ကမာၻ႔ရွားပါးႀကိဳးၾကာငွက္မ်ား အဓိက ပ်ံႏံွ က်က္စားေသာ ေဒသ၊ အသိုက္ေဆာက္လု ပ္ေသာ ေဒသမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာနိုင္ငံအစီအစဥ္)၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေဒသထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ခံ ဦးႏိုင္လင္းက ေျပာသည္။

သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာနိုင္ငံအစီအစဥ္)မွ ငွက္ပညာရွင္ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ က ဧရာ၀တီျမစ္ ၀ကၽြန္ေပၚေဒသရွိ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္သာမက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း  မ်ဳိးသုဥ္းရန္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္နိုုင္ေသာ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ႀကဳိးၾကာငွက္မ်ားသည္ အေကာင္ေရ ၂၀၀ မွ ၄၀၀ အတြင္းသာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အေကာင္ေရမွာ ၅၀၀ ခန္႔ပင္ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ားသည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ လုံး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

By | 2017-07-17T12:12:54+00:00 July 17th, 2017|Upper Ayeyawady, Birds, Reptiles, WCS Myanmar|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply