ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းစံုေတာင္ေဘးမဲ႔ေတာ အတြင္းတြင္ က်င္းပေသာ (တတိယအႀကိမ္ ) ေျမာက္ ၾကယ္လိပ္အေကာင္(၃၀၀) အား သဘာဝေတာအတြင္းသို႔ ေဘးမဲ႔ ေစလႊတ္ျခင္း

By | 2017-05-19T09:58:10+00:00 February 27th, 2017|Lower Chindwin, Reptiles, TSA, WCS Myanmar|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply