တာေကာ္သံလြင္တံတားမွသည္ …လင္းတငွက္မ်ားရွိရာသုိ႔

လိပ္သုေတသနလုပ္ရန္ Global Mapper မွ သံလြင္ျမစ္၏ ပထဝီဝင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အ ေနအထားကုိ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ စိတ္လြန္း၊က်ဥ္းလြန္းေနေသာ ကြန္တုိမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျမင့္္မား ေသာေတာင္ တန္း၊ ေတာင္ကုန္းေတြၾကားမွျဖတ္စီးေနေသာ ျမစ္တစင္းပါလားဆုိသည္ကုိသိ လုိက္သည္။ ဤ သုိ႔ေသာအ ေျခအေနမ်ိဳးမ်ားကုိ ဒု႒ဝတီျမစ္ေအာက္ပုိင္းႏွင့္ေရႊလီ ျမစ္အထက္ပုိင္းေတြ႕ႀကဳံခဲ့သျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ ျမစ္ညာမွ သည္ ျမစ္ဝအထိမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်စုံဆင္းႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ Design Printing Services တဖန္ Co., LTD.ထုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားေျမပုံ စာ အုပ္တြင္ပါေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမပုံကုိ ျဖန္႔ ၾကည့္ လုိက္ ျပန္ရာျမစ္ညာမွေအာက္သုိ႔ၾကည့္ေသာ္ ေလာက္ကုိင္၊ ကြမ္းလုံ၊ တန္႔ယန္း၊ မုိင္းရႈး၊ ကြန္ဟိန္း၊ တာေကာ္၊ က်ိဳင္း ခမ္း၊ က်ိဳင္းေတာင္း၊ တာဆန္း၊ ဖါးေဆာင္း၊ ဖါပြန္၊ ၿမိဳင္ ႀကီးငူ၊ ဘားအံ႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘီလူးကြ်န္းတုိ႔ ကုိေတြ႕ ရ သည္။ တရုတ္ျပည္ႏွင့္နီးေသာ ေဒသတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားက်န္ရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းႏုိင္ ျခင္းႏွင့္ ယင္းေဒသမ်ားမွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္လက္ေဖၚေဆာင္ေနေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္သျဖင့္ ေဘးကင္းစြာ ေလ႔လာ ရန္မျဖစ္ႏုိင္။ အလားတူ တာဆန္းႏွင့္လင္းေခးေအာက္ပုိင္းကုိလည္းလုံၿခဳံေရးအေျခအေန၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ မႈအေနအထားတုိ႔ကအဟန္႔အတားျဖစ္ေန၍အဆုိပါေဒသမ်ားကုိ ေလ့လာကြင္းဆင္းမႈမလုပ္ ေသးရန္ဆုံးျဖတ္ လုိက္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ၾကား၊ သံလြင္ျမစ္ေဘးမွ ေက်းရြာမ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္လုိက္သည္။ အဆုိပါေဒသမွေဒသခံေတြႏွင့္ အဆက္အသြယ္၊ သိရွိထားမႈက နတၳိ။ ယင္းမွာ အဓိကျပ သ နာမဟုတ္ေပ။”ပါးစပ္ပါ ရြာေရာက္၊ေမးပါမ်ားစကားရ” ဆုိေသာလမ္းညႊန္အားေပးစကားအတုိင္း၊ ျမန္မာစ ကား နားလည္ေသာမည္သည့္ေနရာ၊ ေဒသမဆုိသြားရန္ဝန္မေလး၊ ေစလုိရာေစႏုိင္ေသာ၊ သြားလုိ္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ အဖုိ႔အေတြ႕အႀကဳံေတြမ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္၍ သတၱိမနည္းေတာ႔ၿပီ။ ကုိယ့္ေျမ၊ ကုိယ့္ေရတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေသြး ခ်င္းျပည္ေထာင္စုဖြားေတြခ်ည္းရွိေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

ေနာက္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ သံလြင္ႏွင့္ပတ္သက္ပီး ဘာေတြသိထားသလဲဆုိတာျဖစ္သည္။ လူ ထုဦးလွေရးသည့္ကြ်န္ေတာ္သံလြင္ေဖါင္စီး၊ အင္တာနက္မွ ဝိကီးပီးဒီးယားအခ်က္လက္အခ်ိဳ႕၊ ဂ်ာနယ္တြင္ပါရွိ ေသာ  သတင္းအခ်က္အလက္၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားေသာဖုိင္တြဲမွ ရွမ္းျပည္သတင္းအခ်က္ အ လက္မ်ား၊ ေက်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ ေနဝင္ဘုရင္မ်ားစာအုပ္၊ ကြ်န္ေတာ႔္မွတ္စုစာအုပ္မွ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေဂဇက္တီးယားစသည္တုိ႔မွာခရီးစဥ္အတြက္ေထာက္အကူျပဳမည့္ လမ္းျပမီးတုိင္မ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွထြက္ခဲ့ေသာ ကားသည္ကားေမာင္းခ်ိန္ ၉ အၾကာတြင္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္သည္။ ညေန ၅ နာရီထုိးၿပီ။ ေနာက္ေန႔မနက္ ကြန္ဟိ္န္းၿမိဳ႕တြင္လက္ ဘက္ရည္ဆုိင္မွာ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ရင္း၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္က လက္ဘက္ရည္ ေဖ်ာ္ ကုိ စပ္စုလုိက္သည္။ ေဖ်ာ္ဆရာနာမည္မွာ ျပည့္စုံေအာင္ျဖစ္သည္။  စပ္စုၾကည့္မိလုိက္သည့္ရလဒ္္က ေတာင္သာႏြယ္ဖြား ကုိစုိးဦး၊ မခ်ိဳတုိ႔ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္လည္း ရဲစခန္းအနီးတြင္ လက္ရည္ဆုိင္ဖြင့့္ ထား သူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ဆုိေတာ့ လူစုံမွာေသခ်ာသည္။ သူတုိ႔ႏွင့္ဆက္ဆံေနေသာ၊ သူတုိ႔၏ေဖါက္ သည္တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိမွာေသခ်ာသည္မဟုတ္ပါ ေလာ။ သူတုိ႔မွတဆင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕သစ္ေတာဦးစီးမွ ဦးစီးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိသိကြ်မ္းခြင့္ရခဲ့သည္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းနယ္သား ေတာေခါင္းကုိျမင့္ေအာင္ႏွင့္သိကြ်မ္းရာမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဆုိသူႏွင့္ သိကြ်မ္းခဲ့ရသည္။ ဦးစီးအမည္မွာ  ဦး စုိင္းေအာင္ေဖျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ကြန္ဟိ္န္းသည္ သ႔ူဇာတိ ေျမျဖစ္ သည္။ သူ႔ကုိျမင္ရမွ မုိးမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိးလုိတြင္ဆုံစည္းခဲ့ဘူးသူပါလားဆုိ တာ ျပန္လည္သတိရမိပါေတာ့သည္။ ယခုကြ်န္ ေတာ္ႏွင့္သူသည္ ကြန္ဟိန္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ဆုံစည္း ရ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မုိးလုိဆရာေတာ္အကူညီ သျဖင့္ ေရႊလီျမစ္ အထက္ပုိင္းမွ က်ဴဆာရြာေဟာင္း(ကခ်င္ရြာ) အ ထိ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ေရႊဥေဒါင္းေဘးမဲ့ေတာမွ ေတာေခါင္း ကုိ ထြန္း ၾကယ္တုိ႔ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပေသာအခါ အႏၱရာယ္မ်ားေသာေဒသသုိ႔ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ သူအလြန္အံ့ၾသသြားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အႏၱရာယ္ ၾကားမွေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခဲ့ရသည့္ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သြားလုိရင္းက က်ဴဆာမွ နမ့္ဆန္သုိ႔ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္း ဆန္တက္ရန္ျဖစ္သည္။

သူသည္ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ တာေကာ္တံတားရွိသူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အကူအညီေပးဘုိ႔ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေတာအုပ္ကုိေအာင္မုိးၾကည္ႏွင့္ ေတာေခါင္း ကုိေအးမင္းေအာင္ တုိ႔ႏွင့္သိကြ်မ္းခင္မင္ခဲ့ရာမွသူ တုိ႔၏ အကူအညီမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ကူး တာေကာ္တံတားရွိရာ သစ္ေတာစစ္ ေဆးေရးစခန္း သို႔ေရာက္ခဲ့ရေတာ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသံလြင္ျမစ္တြင္ မည္သုိ႔ေသာလိပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ က်က္စားခဲ့သည္၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္၊ အေျခအေနမည္သုိ႔ရွိသည္တုိ႔ကုိသိလုိရင္းက အဓိကျဖစ္သည္။ သံလြင္ျမစ္ကုိ နဖူးေတြ႕ဒူူးေတြ႕ ျမင္လုိက္ရေတာ့မွ စုံရန္လည္းမျဖစ္ႏုိင္၊ဆန္ရန္လည္းမလြယ္္ေသာ သဘာဝအတားအဆီးေတြကုိ ေတြ႕လုိက္ရ သည္။ Global Mapperမွာေဖၚျပထားေသာေျမျပင္ပထဝီဝင္အခ်က္ေတြကမွန္ကန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေရစီးသန္ ေသာ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ၊ နက္ရႈုိင္းေသာ ေက်ာက္စြန္းေက်ာက္စြယ္ေတြေပါေသာ၊ အသက္အႏၱရာယ္ပင္မလုံ ၿခဳံေသာ နမ့္ေခါင္္ ေခၚ သံလြင္အေျခအေနမ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားရွင္းျပသျဖင့္သိလုိက္ရသည္။

ေနာက္ရက္တြင္ တာေကာ္တံတားသုိ႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမင့္မားလွေသာတံတားအလယ္မွ ေျမာက္ဘက္    ႏွင့္ေတာင္ဘက္သုိ႔ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ခြင့္ရခဲ့သည္။ တရွိန္ထုိးစီဆင္းေနေသာေရစီးသံမ်ားၾကားရသည္။ ေသာင္ျပင္ ေဖြးေဖြးျမင္ရသည္။ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ၾကည့္ေသာ္ ေတာင္၊အေနာက္ဘက္သုိ႔ၾကည့္ေသာ္ေတာင္၊ အေနာက္ ဘက္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကင္းစခန္းရွိေနသည္။ တံတားဂိတ္ဝတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ ၾကပ္ႀကီးထုိင္ေနသည္။ ယေန႔ သည့္ွသံလြင္ျမစ္အလယ္ပုိင္းကုိ စတင္ျမင္ဘူးခဲ့သည႔္ေန႔တေနပင္ျဖစ္သည္။ သံ လြင္ေရတုိ႔သည္ ေတာင္ဘက္သုိ႔စီးဆင္းသြားကာ သံလြင္ျမစ္ဝမွဘီလူးကြ်န္းကုိ ဦးတုိက္ကာ ပင္လယ္ဆီသုိ႔ စီး ေမ်ာသြားေတာမွာမဟုတ္ပါလား။ သစ္ေတာဦးစီးဂိတ္အပါအဝင္ ႒ာေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ စုေပါင္းစစ္ေဆးေရဂိတ္ သည္ ေတာင္ႀကီး-က်ိဳင္း တုံအေဝးေျပးလမ္း(အာစီယံလမ္းမ)ႀကီးတြင္တည္ရွိေနသည့္သံလြင္ျမစ္ကူးတာေကာ္ တံတား၏အေနာက္ဘက္ ကမ္းပါးယံတြင္္ရွိ၍ တည္ေနရာမွာ N :21˚13′ 58.5”,E :098˚42′ 41.3”ျဖစ္သည္။ အနီးမွကုန္းေပၚတြင္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ကင္းစခန္းရွိသည္။ သစ္ေတာဦးစီးႏွင့္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕(WCS) သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က တည္းက တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔သည္ WCS ကုိ သိ ႏွင့္ေနၿပီးေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ျခင္း မ်ိဳးေတာ့မရွိခဲ့ဘူးေခ်။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အမ်ားဆုံးတြဲဖက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သူမ်ားမွာ ေတာရုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္ မ်ား႒ာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။

တာေကာ္တံတားေပၚမွ သစ္ေတာမိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ

ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္မွာပင္ ကြ်န္ေတာ့္တြင္ပါလာေသာ လိပ္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသည့္ စာအုပ္အခ်ိဳ႕ကုိ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔ေပးခဲ့အၿပီးတြင္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူအျခား႒ာနမွဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကုိ ရွင္းလင္းပြဲေလးလုပ္ခဲ့ သည္။ အဓိက အေနျဖင့္ေရလိပ္ႏွင့္ကုန္းလိပ္ခြဲျခားတတ္ေစရန္အတြက္ ဓါတ္ပုံမ်ား၊လိပ္ခြံ မ်ားျဖင့္လက္ေတြ႕ျပ သရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ေျခေထာက္သည္္ ဆင္ေျခေထာက္ကဲ့သုိ႔ရွိေနပါက ကုန္းလိပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေရတြင္မလႊတ္မိေစရန္၊ ေရလိပ္မ်ားပါလာက ေရဖ်န္းေပးထားရန္၊ ဘဲေျခေထာက္ကဲ့သုိ႔ေရယက္္မ်ားပါရွိက ေရ လိပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းတုိ႔ကုိေရထဲသုိတုိက္ရုိက္ ျပစ္ခ်မလႊတ္ရန္ႏွင့္ေရစပ္ အနီးရွိကုန္းေပၚတြင္ လႊတ္ၿပီး သူ႔ဖါ သာ ေရထဲသုိ႔ဆင္းသြားေစရန္စသည္တုိ႔ကုိအက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ လက္ေတြရွင္းျပရသည္။ အဆုိပါရွင္း လင္းပြဲေလးမွ သူတုိ႔၏ဝန္ထမ္းဘဝအေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ေဒသအခ်က္အလက္မ်ားမွ တာေကာ္တံတား သမုိင္း ေၾကာင္းကုိ တစြန္းတစသိခြင့္ရလိုက္သည္။

တာေကာ္တံတားသည္ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတားျဖစ္၍ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ၿပီးစီး။ ၉ ႏွစ္ၾကာခဲ့သည္။ အျမင့္ေပ ၁၅၀ တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တံတားအရွည္မွာ ရ၈၀ ေပျဖစ္ သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံက တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမႈးႀကီးမွာ ဦးသန္႔ဇင္၊ တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာအမည္မွာ ဟန္ေဝရွမ္း ဟုသိရသည္။ တံတားတပ္ဆင္မႈအပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္ကြာဟမႈ ေလးျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ စစ္ေဆးေတြရွိသည့္အတြက္ တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမွာ အထက္လူႀကီး၏ သတိေပးခံခဲ့ရသ ျဖင့္တံတားအၿပီးတြင္ အဆုိပါအင္ဂ်င္နီယာသည္သ႔ူ ဖါသာသူ အဆုံးစီရင္သြားသည္ဟုသိရသည္။ တံတားသက္ တန္းမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ေရတြက္ေသာ္ ၄၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သက္တန္းလြန္တံတားတစင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ဆက္လက္ရွည္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားျမင့္မားသည့္တံတားႀကီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကားႀကီးမ်ား သြားသည့္အခါ တုံခါေနသည္မွာသိသာလွသည္။ ကြ်န္ေတာ္႔အေန ႏွင့္”တာေကာ္”ကုိ Lords of The Sunset, Maurise Collis (ေနဝင္ဘုရင္မ်ား၊ ေက်ာ္ေအာင္) ဖတ္ခဲ့စဥ္ကပင္ မျမင္ရခင္ကတည္းက ရင္းႏွီးေနခဲ့ၿပီးေသာ ရြာနာမည္ျဖစ္ပါသည္။ တာေကာ္ဆုိသည္မွာ ယခုတံတားေဆာက္ထားသည့္ေနရာႏွင့္ သိပ္မေဝးေသာေန ရာ တြင္ရိွခဲ့သည္ သံလြင္ အေနာက္ဘက္ကမ္း မွကူးတုိ႔ကူးသည့္ ေနရာ၊စခန္း၊ ရြာနာမည္ျဖစ္သည္။ ။ တာေကာ္ရြာ သုိ႔မဟုတ္ တာေကာ္စခန္းသည္ ဟုိယခင္ကတည္းကရွိေနေသာ အမည္နာမတခုျဖစ္ေနသျဖင့္ ယခုတံတား အမည္ကုိပင္ေရွးမူမပ်က္ “တာေကာ္ သံလြင္တံတား” ဟုအမည္ေပးျခင္းက ႏွစ္သက္ဘြယ္ရာ၊ ျမတ္ႏုိးဘြယ္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။

ယခင္က အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ အေရွ႕ဘက္ကမ္းသုိ႔ ေပ ၅၀ ခန္႔မွသြယ္တန္းထားသည့္ သံမဏိႀကိဳး ေပၚတြင္ ပူလီဘီးတပ္ဆင္ထားပီး ၊ယင္းပူလီဘီးမ်ားမွ သံမဏိႀကိဳးမ်ားကုိ ေဖါင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ေရစီး အားျဖင့္ေဖါင္ကုိ တဖက္ကမ္းမွအျခားတဖက္ကမ္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေပးေသာ ကူးတုိ႔ယာဥ္ ျဖစ္သည္။ ရြာေဟာင္းရွိခဲ့ သည္ေနရာတြင္ ေစတီတဆူသာလွ်င္က်န္ရစ္ေနေတာ့သည္ဟုုသိရသည္။”တာေကာ္” ဆုိသည္မွာ ရွမ္းစကား ေလာ၊ ပေလာင္စကားေလာ၊ တရုတ္စကားေလာဆုိသည္ကုိမူ ကြ်န္ေတာ္စူးစမ္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။

တာေကာ္တံတားမွ စကားဝုိင္း

ျပန္မည္႔ရက္ နံနက္ေစာေစာ တာေကာ္တံထိပ္တြင္ ခုိလန္သုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရန္ ကားေစာင့္ေနရင္း က သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာရင္း လင္းတေတြကုိျမင္ဘူးျခင္းရွိမရွိ ကြ်န္ေတာ္ေမးလုိက္သည္။

လဒေပါတယ္ ဒီနယ္ဘက္မွာ၊ မႏွစ္တုံးဆီက ဒီကုိအလာ၊ ကားလမ္းေဘးမွာ တစ္အုပ္ႀကီး၊ စီး လာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္နဲ႔လုိက္တုိက္တာ ခုံဆြ၊ခုံဆြနဲ႔ေျပးကုန္ေတာ့တာဘဲ၊ ေျပး ၊ေျပးၿပီး အားယူၿပီးမွ ပ်ံႏုိင္တာ ေလဟု ကုိေအးမင္းေအာင္ေျပာလာသည္။

ဘယ္ေနရာမွာလဲ၊

ခုိလန္ ၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ဘက္အထြက္မွာ၊

မဂၤလာ သတင္းတပုဒ္ၾကားရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္ ၏ အလြန္အေရးပါေသာ ဇီဝ မ်ိဳးစုံတည္ရွိရာေဒမ်ား (Key Biodiversity of Myanmar) တြင္ပါရွိသည္႔ နမ့္ဆန္ ရႈိေျမာင္ ခ်ိဳင့္ ဝွမ္း (Namsang  Valley)အတြင္း ခုိလန္ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခုိလန္တြင္ ခရီးတစ္ေထာက္နားက လင္းတေလ့လာရေပ ဦးေတာ့မည္။

ေလယာဥ္ပ်ံလုိ အရွိန္ယူၿပီး ေကာင္းကင္ကုိ ပ်ံရတာ၊ ဆင္းမယ္ဆုိရင္ လည္းေျမျပင္မွာ အရွိန္သတ္ ဆင္းရသလုိလုပ္ရေသးတာ၊

ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊

သူတုိ႔စားဘုိ႔ အစာေပါလုိ႔ လင္းတေတြေပါေနတာလား၊

မၾကာခဏ ေသတဲ့ ကြ်ဲေတြ၊ ႏြားေတြရွိေနပါတယ္။ မုိးဦးက်မွာ အေသမ်ားပါတယ္၊ ခြာနာ၊ လွ်ာနာ ေၾကာင့္ျဖစ္မယ္၊

အေသေကာင္ရွိရင္ သူတုိ႔ေရာက္လာၾကတယ္။ သူတုိ႔ဘယ္လုိမ်ားသိၾကလဲ၊ အပုတ္နံ႔ေၾကာင့္လား မသိ ဘူးေနာ္၊အေဝးေနျမင္ေလာက္ေအာင္ပင္အျမင္အားေကာင္းသလားေနာ။ ကြ်န္ေတာ့္အေမးေၾကာင့္ ေခတၱတိတ္ ဆိတ္သြားတယ္။

လင္းတရဲ႕ဆရာက က်ီးကန္းေတြလုိ႔ေျပာရမယ္ထင္တယ္။ စကားဝုိင္းထဲသုိ႔ဝင္ေျပာလာသူမွာ အျခား ႒ာန ကျဖစ္သည္။

အေသေကာင္ကုိ စေတြ႕တာက က်ီးကန္းေတြပါ။ က်ီးအုပ္ေတြက လူေတြနဲ႔အနီးဆုံးရွိေနၾကတာ။ က်ီး ကန္းေတြ အုပ္စုေအာ္လုိက္ဟစ္လုိက္တရုံးရုံးစားေနတာကုိ ေကာင္းကင္ကဝဲ ၿပီးေအာက္ကုိၾကည့္ေနတဲ့ လဒ ကျမင္ၿပီး၊ က်ီးအုပ္စုရွိရာဆင္းကာ၊ ဝင္လုစားေတာ့ အေကာင္ငယ္တဲ့ က်ီးကန္းေတြ ေဘး ဖယ္ေပးလုိက္ရ တာ ပါဘဲ။ လဒ ေတြရဲ႕လမ္းျပဆရာက က်ီးကန္းေတြြ၊ ဇရက္ေတြျဖစ္တယ္။ အေကာင္ေတာ္ေတာ္ႀကီးတဲ့ လဒေတြ က က်ီးေတြ၊ဇရက္ေတြရဲ႕ အစာကုိ လုစားတာ၊ စားခြက္ လုတာ။ က်ီးေတြ စားခြက္ေပ်ာက္၊ ခြက္ေပ်ာက္ေရာ.. ဟား ဟား၊

သူ႔၏ရွင္းျပခ်က္မွာ အလြန္မွတ္သားစရာေကာင္းသည္။ စားခြက္ေပ်ာက္ျခင္း၊ စားခြက္လုျခင္းတုိ႔သည္  ေနရာတုိင္းမွာရွိေနသည္မဟုတ္ေလာ။

အေကာင္ႀကီးဆုိ၊ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတာ။ အေတာင္တစ္ဖက္က ၈ ေပ၊၉ ေပေလာက္ရွိပီး အခ်ိန္ ၆ ပိသာ ၇ ပိသာရွိဆုိဘဲ။

ဘာျဖစ္လုိ႔ လဒေတြ ျမင္ဘူးျခင္ရတာလဲ၊

ဒီေဒသမွာလင္းတေတြရိွ္၊ မရွိဆုိတာ ငွက္ပညာရွင္ေတြကုိ ေျပာျပဘုိ႔အတြက္ပါ၊ရွိျခင္း၊မရွိျခင္းဆုိတာက လည္းသုေတသနရလဒ္တခုပါဘဲ မဟုတ္လား၊

လဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းမျမင္သူေတြမ်ားသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္။ ရုပ္အဆုိးတကာ႔ထိပ္ေခါင္ ဆုိပီး ဝိေသသျပဳခံရတဲ့ငွက္ရုပ္ဆုိႀကီး။ လဒေလာက္ေတာ့ ငွက္တုိင္းလွတယ္ဆုိေသာစကားျဖစ္သည္။

အပုတ္အသုိးစားတဲ့ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူသားေတြက ထိပ္တန္း၊ အသားပုတ္၊ အသီးပုတ္၊ အပုတ္ စားတာျခင္းအတူတူ လဒ ေတြကုိ လက္ညႈိးထုိးေနတာ၊

ဟုတ္လုိက္ေလဗ်ာ၊ ငပိ၊ ငံျပာရည္၊ ငါးပတ္ပုတ္ပုတ္ ငရုပ္စပ္စပ္….

ေစတီ၊ဘုရား၊အိမ္ေပၚလဒနားတာမေျပာနဲ႔အိမ္နားတစ္ဝုိုက္လဒနားတာမႏွစ္သက္ရုံမက အိမ္ေခါင္းမုိး ေပၚက ျဖတ္ပ်ံသြားတာေတာင္မႀကိဳက္၊ၾကမၼာၿဂိဳလ္ဆုိးေတြဝင္လာတတ္တယ္ဆုိပီးေမာင္းထုတ္ၾကတာ။ ေနာက္ဆုံး တုိတုိေျပာရရင္ သခၤ်ဳိင္းကလူေသေျမပုံေပၚနားမယ္္ဆုိရင္ေတာင္ေသသူနဲ႔ေဆြမ်ိဳးမကင္းတဲ့သူေတြ က မႀကိဳက္ၾကဘူး။

တကယ္တန္းဆုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေခါင္းေပၚေကာင္းကင္ကေနၿပီး ကမၻာအႏွံ႕ျဖတ္ပ်ံေနတဲ့ လဒေတြရွိ ေနတာဘဲ၊

ရွမ္းျပည္ဘက္ကေတာ့ လဒေတြကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ကမၻာပတ္သလဲေတာ့ မသိဘူး၊ အၿမဲဒီမွာ ေတြ႕ ေနရသလုိဘဲ၊

ကမၻာပတ္တဲ့လဒကေတာ့ ဟိမဝႏၱာလဒေတြျဖစ္သတဲ့၊ အေတာင္တဖက္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ ေပေလာက္ရွိ၊ အေလးခ်ိန္ ပိသာ ၆၀ ေလာက္ရွိတယ္လုိ႔ၾကားဘူးတယ္။

အခုခုိလန္နဲ႔ မုိင္းျပင္းဘက္မွာေတြ႕ရတဲ့အေကာင္က အဲသေလာက္မရွိဘူး၊

အဲဒါက လဒေက်ာျဖဴ နဲ႔ လဒေခါင္းနီျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ပ်ံရင္း ေအာက္ကုိျပဳတ္ျပဳတ္က်လာတယ္ဆုိတဲ့့အ ေကာင္ေတြက ဟိမဝႏၱာလဒေတြျဖစ္တယ္၊ေခါင္းျဖဴတယ္လုိ႔သိရတယ္။ က်ေနာ္အနီးကပ္ျမင္ဘူး၊ကုိင္ၾကည့္ူ ဘူး တယ္။ ၃ ေကာင္ေတာင္။ မႏၱေလးတုိင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္ က်လာတဲ့အေကာင္ေတြကုိ မႏၱေလး၊ ရ တနာပုံ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္လာပုိ႔လုိ႔၊အဲဒီကဝန္ထမ္းေတြေဆးကုေပးခဲ့ရ တုံးကအနီးကပ္ျမင္ဘူးခဲ့တာ၊ကုိင္ၾကည့္ခဲ့ ဘူးတယ္။ အျခားေနရာမွာလဲ က်လာတယ္္ဆုိ တဲ့့သတင္းေတြ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ဖတ္ရတယ္။

ေရႊတိဂုံဘုရားေပၚနားတာဂ်ာနယ္ေတြမွာဖတ္ရတယ္၊ ေဟာကိန္းေတြလဲဖတ္ရတယ္၊

သုေတသီေျပာျပတာက သူတုိ႔ဟာ ကမၻာပတ္ေလစီးေၾကာင္းအတုိင္း ကမၻာအႏွံ႔သြားေနတာ၊ စားက်က္ ရွာရင္း၊ အစာရွာရင္းအုပ္စုလုိက္ပ်ံသန္းရင္း အစာအဟာရ နဲ႔က်န္မာေရးတခုခုေၾကာင့္ ေအာက္ကုိနားဘုိ႔ ဆင္း လာတယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာျမင့္လဲျမင့္၊ အႏၱရာယ္လည္းကင္းၿပီး အေဝးကျမင္ရတဲ့ ေတာက္ေျပာင္ေန တဲ့ ေရႊတိဂုံေစတီရဲ႕ငွက္ေပ်ာဖူးေဘးဘက္ကုိလာနားၾကေတာ့တာ။ အေမာေျဖ၊ ခဏအနားယူလာၾကတာ။ သူ တုိ႔အဆုိက ဟိမဝႏၱာလဒေတြလုိ႔သိရတယ္။ Himalayan Griffon; Gyps himalayensis  လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ေရႊ တိဂုံေစတီမွာ လဒ ၆ ေကာင္ေတာင္လာနားခဲ့တယ္။အတိတ္ေတြ၊နိမိတ္ေတြေကာက္ လုိက္ၾကတာေတြကုိ ဂ်ာ နယ္ေတြမွာဖတ္လုိက္ၾကရတယ္မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းျပည္ႀကီးကြ်မ္းထုိးေမွာက္ခုံမျဖစ္ခဲ့ေပါင္ဗ်ာ။ ေရႊ တိဂုံမွာ လဒနားတဲ့ခုႏွစ္က ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိစဥ္ မွန္လုံယာဥ္ငယ္တစီးကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ရပ္လာသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စကားဝုိင္း တိတ္ဆိတ္သြားရေတာ့သည္။ အားလုံးကုိခြဲခြာရန္ အခ်ိန္ၾကေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါကား ႏွင့္ပင္ခုိလန္သို႔ ကြ်န္ေတာ္လုိက္ပါႏုိင္ရန္ ကုိေအးမင္း စီစဥ္ေပးလုိက္ေတာ့သည္။” ခုိ” ဆုိသည္မွာ တံတား ၊”လံ”ဆုိသည္မွာအမဲ ေရာင္၊ အနက္ေရာင္။ အမဲေရာင္တံတားရွိရာ ခုိလန္သုိ႔က်ေနာ္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခဲ့ေတာ့သည္။ ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ လင္းတမ်ားကုိရွာေဖြရန္ႏွင့္ ဓါတ္ပုံရုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ တဖက္တလမ္းမွေနၿပီး လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ ငွက္ခ်စ္ သူမ်ားကုိ သတင္းေပးႏုိင္ဘုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သံလြင္ သုိ႔မဟုတ္ နမ့္ေခါင္၊ နမ့္ဆုိသည္မွာ”ေရ”၊ ေခါင္ဆုိသည္ မွာ အျဖဴေရာင္၊ျဖဴစင္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာ ျမစ္သံလြင္မွခြဲခြာလုိက္ရေတာ့ၿပီ။

ကားေမာင္းခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္အၾကာတြင္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕မွ နမ့္ပန္တံတားအ ဝင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ေလးသုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ကြန္ဟိန္း-တာေကာတံတားမွာ ၂၈ မုိင္ျဖစ္သည္။ နမ့္ပန္ေခ်ာင္းတြင္ တည္ရွိေနေသာ ကြ်န္း မ်ားကုိ မူတည္ ၍ ကြန္ဟိန္းတံတားကုိ တည္ေဆာက္ထား သျဖင့္ ၁၁၈၅ ေပရွိေသာ ကြန္ဟိန္းတံတားေတြ ခပ္ ေကြးေကြး၊ ခပ္ေစာင္းေစာင္းအေနအထားျဖစ္ေနပါသည္။ နမ့္ ဆုိသည္မွာ”ေရ”၊ ပန္ ဆုိသည္မွာ”ေခ်ာင္း”။ ေရ ေခ်ာင္း၊ ေခ်ာင္းေရဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။  ျမစ္အတြင္းမွ ကြ်န္းမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား အလြန္ေပါမ်ားသည္ကုိ ကြန္ဟိန္းတံတားက သက္ေသခံေနပါသည္။ “ကြန္” ဆုိသည္ မွာ”ကြ်န္း”၊ “ဟိန္” ဆုိသည္မွာ သခ်ၤာဂဏန္း “ေထာင္” ျဖစ္သည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေပါမ်ား ေသာကြ်န္းမ်ားရွိေသာေနရာ၊ ” ကြ်န္းေထာင္ၿမိဳ႕”ဟု ဘာသာျပန္ရ မည္ထင္သည္။

နမ့္ပန္တံတားေပၚ သုိ႔ေမာ္ေတာ္ကားျဖတ္ေမာင္းလာစဥ္ လက္ဝဲဘက္ျခမ္းမွေတာင္ေပၚတြင္ တည္ထား ေသာ ေရႊတိဂုံ ေစတီပုံစံ”မဟာကေမၻာဇျပည္ၿငိမ္းေအးေစတီ”ကုိေတြ႕ရသည္႔ျပင္ တံတားေအာက္မွေရျပင္တြင္ ယခင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ သစ္သားတုိင္အေဟာင္းမ်ားကုိလည္းေတြ႕အစီအရီ၊အတန္းလုိက္ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ခုိလမ္ၿမိဳ႕

ယေန႔သည္၂၈ ရက္ ၊မတ္လ ၂၀၁၆ ျဖစ္သည္။ အပူပုိင္းဇုံသုိ႔ေရာက္ေနသလားထင္မွတ္ရသည္။ ျမင္ ကြင္းေတြ ေျခာက္ေသြ႕၊ ေကာင္းကင္ၾကည္လင္ေနေသာ္လည္း လြင္တီးေခါင္ျပင္မွာ ခရီးသြားေနရသည္ သျဖင့္ ေနပူရွိန္ျပင္းသည္မွာ အလြန္သိသာပါသည္။ လမ္းေဘးဝဲယာတုိ႔တြင္ အရိပ္ရပင္ေလးမ်ားစုိက္ဘုိ႔လုိအပ္ေန သည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ခုိလန္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္သည္။ ကားခ ၁၀, ၀၀၀ က်ပ္ေပးေခ်ခဲ့သည္။ ေငြစပါယ္တည္းခုိ ခမ္းမွာတည္းခဲ့သည္။ တရက္ ၃၀၀၀ က်ပ္။ ေခတၱခဏမွ်ပင္ မနားေတာ့၊ ပုိင္ရွင္ဦးခင္ေက်ာ္စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာႏုိင္ရန္ဆုိင္ကယ္သမား ကုိဝင္းဆန္းႏွင့္ထြက္ခဲ့သည္။ ေန႔လည္ ၁ နာရီခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ သည္။ ခုိလန္သည္ ေတာင္ႀကီးမွ ၂၁၅ မုိင္တြင္ရွိသည္။ ရွမ္းေျမာက္၊ ရွမ္းအေနာက္၊ ရွမ္းေတာင္၊ ရွမ္းအေရွ႕ဟု ခြဲျခားေျပာေသာ္ခုိလမ္သည္ ရွမ္းအလယ္ဟုဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဟိန္းႏွင့္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။

ခုိလန္ၿမိဳ႕သည္ အေနာက္ဘက္ရွိ နမ့္စန္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ မုိင္းရႈး၊ ေတာင္ဘက္၌ က်ိဳင္းေတာင္း၊ အ ေရွ႕မွာကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔သြားႏုိင္ေသာ လမ္းဆုံၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာမွာ N,21˚06′ 01.6”, E, 098˚13′ 04.4” ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းဆုံရွိလမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ေရွ႕တြင္ ဓါတ္ပုံရုိက္ခဲ့ေသာအခါတြင္ လမ္းညႊန္ ဆုိင္းဘုတ္၌ခ ရီးအကြာ အေဝးကုိေဖၚျပမထားသျဖင့္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရသည္။ ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွလုိက္ပါလွ်က္ ေကာင္း ကင္သုိ႔မ ၾကာခဏေမာ့ၾကည့္ရင္း ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ၃ မုိင္ခန္႔အကြာအေဝး အေရာက္တြင္ ေနာက္ခံမုိးျပာေရာင္၌ အမဲစက္ သံုးေလးစက္ခန္႔ကုိေတြ႕လုိက္ရသည္။ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းေနေသာ ကုိဝင္းဆန္း၏ ပုခုံးကုိ ဖ်စ္ညွစ္ခါသ တိေပးလုိက္ရသည္။

ေကာင္းကင္မွာ စြန္ေတြ ေတြ႕ေနရတယ္ ကုိဝင္းဆန္း၊

ကုိဝင္းဆန္းသည္ ဆုိင္ကယ္ကုိ လမ္းေဘးသုိ႕ထုိးရပ္လုိက္ပီး ကြ်န္ေတာ္လက္ညႈိးညႊန္ရာသုိ႔ ၾကည့္ လုိက္သည္။

စြန္ေတြမဟုတ္ဘူး၊ ဆရာေတြ႕ျခင္တဲ့အေကာင္၊ လဒေတြဘဲ၊

အေျဖစကားက ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္သတင္းပင္ျဖစ္သည္။ လဒေတြေတြ႕ၿပီ။

ၾကည့္ေနရင္းမွာပင္ ေလထဲတြင္ ေဝ႔ကာဝုိက္ကာျဖင့္ အထက္သုိ႔ပ်ံတက္ကာ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ဆီသို႔တေရြ႕ ေရြ႕သြားေနတာကုိ ေတြ႕ရသည္။ သူတုိ႔ပ်ံသြားသည္ ေနရာေတြက ေတာင္တန္းေတြဘက္ဆီသုိ႔ျဖစ္သည္။ ကုိ ဝင္းဆန္းေျပာလာ သည္မွာ

ေနာင္ဖါကန္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ သူတုိ႔ရွိလိမ့္မယ္ထင္တယ္၊ ထင္တာေျပာတာေနာ္၊

ေနာင္ဖါ ဟုတ္လား၊ ေတာ္ေတာ္ေဝးသလား၊

ေနာင္ဖါဆုိတာ ေတာင္ေပၚအင္းႀကီးပါဘဲ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဦးပိန္တံတားေပၚကလမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေရ လယ္ကြ်န္းက ေစတီရွိရာကုိ သြားရတယ္၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး အဲဒီကုိ သြားလုိ႔ရခဲ့တာ၊

ဟိုတုံးက ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ၊

နယ္ေျမမေအးခ်မ္းလုိ႔ေလ၊ အခုေတာ့ သႀကၤန္ဆုိရင္ သိပ္စည္ကားတဲ့ေနရာ တေနရာျဖစ္ေနပါၿပီ၊

ကဲဗ ်ာ..လဒမရွိမရွိသြားၾကည့္မယ္၊ မေတြ႕ရလဲ ဘုရားဖူးျပန္ရုံေပါ့၊ အဲဒီသြားရေအာင္၊

ေနာင္ဖါကန္ႀကီးသို႔

ဆက္လက္ေမာင္းလုိက္ေသာအခါ ေတာင္ႀကီး-က်ိဳင္းတုံလမ္းမႀကီးမွ လက္ယာဘက္သုိ႔ခြဲသြားေသာ ေျမနီလမ္းမသို႔ခ်ိဳးေကြ႔လုိက္သည္။ လမ္းဆုံေနရာတြင္ ရွမ္း-ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္ ၂ ခု ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာအလံထူထားေသာ အလံတုိင္ ၃ ခုကုိေတြ႕ရသည္။ ေျမနီလမ္းသည္ ေတာင္ကုန္းေပၚသုိ႕ ခပ္ ေျပေျပတက္သြားသည္။ အတက္အဆင္းၾကမ္းတမ္းမႈမရွိ။  ၿခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူ ပေလာင္တုိင္း ရင္းသားတ ခ်ိဳ႕ကုိေတြ႔ရသည္။ တေနရာအေရာက္တြင္ ကုန္းထိပ္မွတျဖည္းျဖည္းျခင္းဆင္းလာရသည္သျဖင့္ အင္းဘက္သုိ႔ ဆင္းေနသည္ကုိ သတိျပဳမိသည္။ သစ္ပင္အုပ္ဆုိင္းဆုိင္းကုိေက်ာ္လုိက္ေသာအခါ အေဝးမွကြ်န္းကေလးရွိရာ သုိ႔  သြယ္တန္းေဆာက္လုပ္ထားေသာ တံတားရွည္ကုိ ေနာက္ခံေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕လုိက္ရသည္။ တၿပိဳင္ တည္းမွာပင္ ေျမာက္ျပန္ေလႏွင့္အတူ၊ စူးရွလွေသာအပုတ္န႔ံမ်ား ႏွာေခါင္းထဲသုိ႔တုိးဝင္လာသည္က ကြ်န္ေတာ့္ ကုိႀကိဳဆုိေသာနိမိတ္ေကာင္းအနံ႔ပင္ျဖစ္သည္။ အေႏွးႏွင့္အျမန္ လင္းတေတြကုိေတြ႕ရမွာေသခ်ာသြားသည္။ သူတုိႀကိဳက္ေသာ အစာသည္အနီးအနားတြင္ရွိေနၿပီမဟုတ္ပါေလာ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆုိင္ကယ္သည္ ေရလည္ကြ်န္းသုိ႔သြားရမည့္ တံတားဦးအနီးမွ တဲႀကီးရွိရာသုိ႔ေမာင္းခဲ့ သည္။ အေဝးမွကမ္းစပ္မ်က္ေတာတြင္ လင္းတတစ္အုပ္၊ ခန္႔မွန္း ၁၀ ေကာင္ခန္႔လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ေနသည္ ကုိ လွမ္းျမင္ရသည္။ ယခုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရွိသည့္ေနရာမွသူတုိ႔ရွိရာသုိ႔သြားမည္ဆုိပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိျမင္၍ပ်ံ သြား မည္ျဖစ္သျဖင့္ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဖ်က္လုိက္သည္။ ကုန္းေပၚရွိသစ္ပင္အကြယ္မွေခ်ာင္းရုိက္မည္္ဆုိပါက ျဖစ္ႏုိင္္ဘြယ္မ်ားသျဖင့္ ကုိဝင္းဆန္းသည္ ကြ်န္ေတာ္႔ကင္မရာကုိယူကာေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ထြက္ သြား ေတာ့သည္။ ေနာင္ဖါကန္သည္ N, 21 ̊  09 ‘ 04.5 “, E, 098 ̊ 13 ‘ 04.4 “, ျဖစ္ကာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၂၉၁၅ ေပတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း G.P.S က ညႊန္ျပေန သည္။ ဤ ေနာင္ဖါကန္သည္ ခိုလမ္ၿမိဳ႕မွ (၆)မိုင္ခန္႔ေ၀းပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဝယ္လာေသာထမင္းထုပ္ကုိဖြင့္ကာ တဲေအာက္မွ ပ်ဥ္ပုံ၊ဝါးပုံေပၚတြင္ထုိင္စားေနရင္း ကုိဝင္းဆန္းရွိရာသုိ႔ေငးၾကည့္လုိက္ေတာ့သည္။ သစ္ပင္ေတာတန္းရွိရာသုိ႔ သူေရာက္သြားၿပီ။ မၾကာမီ လင္းတ ေတြသည္ ေျမျပင္တြင္ေျပးကာ၊ေျပးကာအရွိန္ယူရင္း ေတာင္ဘက္အရပ္္ဆီသုိ႔ခပ္နိမ့္နိမ့္ပ်ံသြားသည္ကုိ ျမင္ လုိက္ရသည္။ သူတုိ႔သည္ အျခားငွက္မ်ားလုိ ရုတ္တရက္ထပ်ံႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ဓါတ္ပုံရုိက္နည္းကုိ ခ်က္ခ်င္း သင္ ေပး ကာရုိက္ခုိင္းလုိက္ရသျဖင့္ အေျခအေနမေကာင္းေလာက္ေပ။ သူျပန္ေရာက္လာေသာအခါသူ ရုိက္ခဲ့ သည့္ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိအနီးကပ္ခ်ဲ႕ၾကည့္လုိက္ရာ အုပ္စုလုိက္ရွိေနေသာ လင္းတဓါတ္ပုံတစ္ပုံမွာေဝးေနေသာ္လည္း လင္းတမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းခုိင္လုံသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳပမ္းရ၊ပင္ပန္းရႀကိဳး၊ သုေတသနလုပ္ရ ႀကိဳးနပ္ခဲ့ေတာ့ သည္။ ဤသည္က ကုိယ့္အေတြးျဖစ္ကာ အျခားသူမ်ား ကုိျပပါက လင္းတဆုိတာသိႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ ပူမိျပန္ သည္။

တခဏတာနားေနၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၂ ေယာက္သည္ ေလွ်ာက္လမ္းတံတားအတုိင္းကြ်န္းအ လယ္ဆီသုိ႔သြားခဲ့သည္။ တံတား အရွည္အား ျဖင့္(၁၃၆၂) ေပ ခန္႔ရွိသည္။  ေနာင္ဖါသစ္သားတံတားသည္ စစ္ ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခရုိင္၊ ေရႊလီျမစ္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္တုိ႔ဆုံသည့္ အင္းရြာႏွင့္ေပလမ္းကုန္း ရြာကုိ ဆက္ သြယ္ထားသည့္ ေရႊဘုံေရႊနန္းတံတားသစ္သား ႏွင့္ ဦးပိန္ သစ္သားတံတားတုိ႔ေအာက္မ်ားစြာငယ္ရြယ္ ပါသည္။ ေရႊဘုံေရႊ နန္းတံတားမွာ ၅၅၅၈ ေပျဖစ္ကာ ဦးပိန္တံတားမွာ ၃၉၇၆ ေပျဖစ္ၾကသည္။ ေရႊဘုံေရႊနန္းသစ္သား တံ တား တည္ေဆာက္မႈသည္ အဖုိးတန္သစ္မ်ားကုိ ၿဖဳံးတီး ေရာက္ေစခဲ့ၿပီ။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွ ကြ်န္းေတာႀကီး သည္္ေတာေျပာင္ကာ၊ ႀကံေတာ၊ ႀကံစိုက္ခင္းအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲေစခဲ့့ၿပီ။ သစ္သားတံတားျဖစ္သည့္အ တြက္အ ၿမဲအစားထုိးျပဳျပင္ေနရမွာျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတံတားထက္ေကာင္းေသာေျမသားလမ္းကုိေဖါက္ဘုိ႔စဥ္းစား ခဲ့ရမွာ ျဖစ္သည္။

ေနာင္ဖါသစ္သားတံတားအဆုံးတြင္ ေျမသားကုန္းေျမေပၚတြင္ ယာယီေဆာက္လုပ္ထားေသာ သံဃာ ေဆာင္ တစ္ေဆာင္တြင္ ရဟန္း ၂ ပါးကုိဖူး ေတြ႕ရသည္။ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းမွာ ခုိလန္ဇာတိ၊ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ဦးအာစရ ျဖစ္၍ ဦးအာစရမွပင္ ေနာင္ဖါကန္သမုိင္း ေၾကာင္းကုိရွမ္းသံဝဲဝဲျဖင့္ ရွင္းျပသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ လာ ရင္းကိစၥကုိေလွ်ာက္တင္ပါသည္။၊

ဒကာတုိ႔အခုျမင္ခဲ့တဲ့အုပ္စုက တကယ့္နည္းနည္းေလး၊ အေကာင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္.. မ်ားမ်ား ေတြ႕ျခင္ရင္ ၉ နာရီ ၁၀ နာရီေလာက္လာခဲ့အုံး၊

ၾကက္သိမ္းေမႊးသိမ္းထစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္မ်ားလွေခ်လားဟု ကုိယ့္ဖါသာကုိယ္ေမးမိသည္။

ဦးဇင္းသည္ ေနာင္ဖါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ရွမ္းသံဝဲဝဲျဖင့္ရွင္းျပသည္။ အျဖစ္အ ပ်က္ေတြသည္ ဒ႑ာရီေတြႏွင့္ရစ္ပတ္ဖြဲ႔ေႏွာင္ေနေတာ့သည္။ ကန္၏ေဘးပတ္ပတ္လည္ေတာင္တန္းမ်ား၏ အ လယ္ခ်ိဳင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာင္ေပၚေရကန္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေနာင္ဆုိသည္မွာ “အင္း” ျဖစ္၍ ဖါ ဆုိသည္ မွာ”ကမ္းပါး” ျဖစ္သည္။ ကမ္းပါးအင္းဟု အဓိပၸါယ္ျပန္လုိ႔ရမည္ထင္သည္။ ကန္၏အေရွ႕ဘက္က လြိဳင္ေဟာ္ ေတာင္တန္းျဖစ္သည္။ အလ်ား ၁၀ မိုင္၊ အနံ ၁မုိင္ ခြဲရွိပါသည္။ ကန္၏ေရလယ္ကၽြန္းတြင္ ေစတီေဟာင္း တစ္ ဆူရွိေနပါသည္။ ေစတီအားခ်ဳံႏြယ္ႏွင့္ ေညာင္ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ဖုံးလႊမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေစတီေပၚအုတ္ ရုိုးမ်ားအ တြင္းတုိးဝင္ခဲ့သည့္ အျမစ္ေျခာက္တုိ႔ ကသက္ေသထူေနသည္။ သာသနိကအေဆာက္အဦအသစ္မ်ား ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ ကန္ပတ္လည္သုိ႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ ၁၀ ေယာက္စီး၊စက္တပ္ေလွအခ်ိဳ႕ကုိေတြ႕ရ ျခင္းက ေနာင္ဖါကန္ျပန္စည္ကားစျပဳေနသည္ဆုိသည့္ မ်က္ျမင္သာဓကမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ ကန္ပတ္ လည္လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕လုိေသာ္လည္း အခ်ိန္ေႏွာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနဝင္ခ်ိန္နီးခဲ့ၿပီ။

ေနာင္ဖါအင္းမွ အမဲေရာင္တံတားၿမိဳ႕အျပန္

ယေန႔အဖုိ႔ လဒေတြ႕သည္အေထာက္အထားရရွိလုိက္ျခင္းက သစ္ေတာဦးစီး႒ာနႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕ေတြစု ေပါင္းျပဳစုထားေသာ Key Biodiversity of Myanmar စာရင္းပါဝင္သည့္ Namsang Valley တြင္ လင္းတမ်ား အုပ္စုုလုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းက်က္စားလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(WCS) က ငွက္ကြ်မ္းက်င္ ကုိ သက္ေဇာ္ႏုိင္ ႏွင့္ ေရာဘတ္တီဇက္၊အခါအခြင့္သင္ပါက ကုိေနမိ်ဳးေရႊတုိ႔ကုိ ျပသႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ရႊင္ လန္းမိပါသည္။ လဒေခါင္္းနီလား၊ ေခါင္းျဖဴ လား ဆုိတာကုိေတာ့ သူ တုိ႔ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကပါလိမ့္မည္။ အထူး အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္အား လမ္းညႊန္မႈအဓိကေပးခဲ့ေသာ ကုိေအးမင္းေအာင္ထံသုိ႔ သတင္းပုိ႔ရင္း၊ ေက်းဇူူးတင္စ ကားေျပာရေပဦးမည္။ ကြ်န္ေတာ္ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘဝက လင္းတေတြကုိ ေက်ာင္းအေနာက္ဘက္၊ ေတာင္ သာဘူတာ ေဘးက သခ်ၤ ိဳင္း ေဘးကျဖတ္သြားရင္း သစ္ပင္ေပၚတြင္ နားေနၾကတာ၊ ဇရပ္ေဘးက နာနတ္ရုိင္းပင္ေဘးမွာ ခုံဆြ၊ခုံဆြသြားေန တာေတြကုိ ျမင္ခဲ့ဘူးသည္။ အမ်ားႀကီး မဟုတ္၊ ၁၀ ေကာင္ခန္႔ ေလာက္သာရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သာ နယ္ဘက္မွာ လင္းတေတြပ်ံဝဲေနသည္ကုိ လူတုိင္းျမင္ဘူး ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေနာက္ ပုိင္း အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္သူတုိ႔ကုိမျမင္ရေတာ့။ ဝါစုိက္ ခင္းေတြမွာဖ်န္းသည့္ ပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ သူတုိ႔ ရွား ပါးကုန္တယ္ဟုထင္ေၾကးေပးသူေတြေပးၾကသည္။ လူ ေသေသာ္ မီးသၿဂိဳလ္သည့္ ဓေလ႔မ်ားပုိမုိက်ယ္ ပ်ံ႕လာ ျခင္း၊ကြ်ဲႏြား တိရစာၦန္ေတြေသဆုံးခဲ့ေသာ္ စနစ္တက် ေျမႁမႈပ္ျခင္း၊ တိရစာၦန္အေသကုိခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ ပစ္ ျခင္းတုိ႔ကလည္း လင္းတမ်ားအတြက္ အစာရွား ပါး လာျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္မည္ဟုလည္းယူဆမိသည္။

လတ္တေလာအေျခအေနအရရွမ္းျပည္၊ ကြန္ဟိန္းႏွင့္ က်ိဳင္းတုံနယ္ေျမၾကား တြင္က်င္လည္က်က္စား ေနသည့္ လဒမ်ားအတြက္ တိရစာၦန္ေသေသာ္ေသသည့္ေနရာတြင္ပင္ထားလုိက္ျခင္း၊ လူတုိ႔ကြ်ဲ၊ႏြားအေသသား ကုိ မစားေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ ရိကၡာမျပတ္ရွိေနသည့္ျဖစ္စဥ္တရပ္ရွိေနသည္က အသက္ ရွင္ရပ္ တည္ဘုိ႔အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေနၿပီ။ မုိးဦးက် ခြာနာ၊ လွ်ာနာေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေသာ ကြ်ဲေသ၊ႏြားေသ အပုတ္ မ်ားကုိ သူတုိ႔စားသုံးျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔မွာေရာဂါမကူးစက္သေလာ။ ကူးစက္ေသာ္လည္း ေရာဂါမျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ပင္ကုိယ္ခံႏုိင္ရည္ရွိေနသေလာဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားေနမိသည္။ႀကံ႕၏ မစင္ကုိစားေသာ ႀကံ႕ေခ်း စားလိပ္လုိ႔ အမည္ရွိသည့္ ရခုိင္ေတာင္လိပ္လုိ၊ ေမ်ာက္ေခ်းခါးစားေသာသူေတြလုိျဖစ္မည္ထင္သည္။ ကြ်န္ ေတာ္တုိ႔နုိင္ငံတြင္ လင္းတသတ္စားမည့္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိႏုိင္သျဖင့္ လူ႔ပေရာဂေၾကာင့္ေပ်ာက္ကြယ္ စရာမရွိႏုိင္တာေသခ်ာသည္။ အဆိပ္သင့္ထားသည့္ သားေကာင္မ်ားသူတုိ႔စားမိျခင္းႏွင့္တရုတ္ေစ်းကြက္မွ မ ေတာင္းဆုိသေရြ႕လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္မ်ိဳးသုဥ္းဘြယ္မရွိနုိင္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ သူတုိ႔သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဒုကၡမေပးသည့္အျပင္ အမႈိက္ရွင္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ေလထုညစ္ျငမ္း မႈအႏၱရာယ္ကုိေျဖရွင္း ေပးႏုိင္သူ မ်ား ဟုေျပာရမည္ပင္။ အျခားသတၱဝါစားမကုန္၍ စားၾကြင္းစာက်န္ကုိစားရေသာသတၱဝါေတြဟုေယဘူယ်အားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔သိထားၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ သားေကာင္ကုိဖမ္းစားႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းနည္းသေလာ ဆုိတာကုိလည္း ေတြးမိသည္။

အင္းေလ…သူတုိလည္း ဘဝတူေတြပါဘဲလုိ႔ေတြးမိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကြ်န္ေတာ္ဆုိသည္ မွာ အပုတ္ခံထားေသာ ငပိ၊ ငပိရည္က်ိဳ၊ ငံျပာရည္ စားေနသည့္ ဘဝတူသတၱဝါေတြဆုိသည္ကုိ ေနာက္ဆုံး ေတြးမိပါေတာ့သည္။

ကုိ ျင မ္ း ( ေတာင္သာ)

By | 2018-01-02T14:31:14+00:00 January 2nd, 2018|Wildlife, Uncategorized, WCS Myanmar|0 Comments

About the Author:

Leave a Reply