ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းစံုေတာင္ေဘးမဲ႔ေတာ အတြင္းတြင္ က်င္းပေသာ (တတိယအႀကိမ္ ) ေျမာက္ ၾကယ္လိပ္အေကာင္(၃၀၀) အား သဘာဝေတာအတြင္းသို႔ ေဘးမဲ႔ ေစလႊတ္ျခင္း

By | 2017-05-19T09:58:10+00:00 February 27th, 2017|Lower Chindwin, Reptiles, TSA, WCS Myanmar|0 Comments

Turtle Size Matters

The maximum body size of Elongated tortoise (Indotestudo elongata) is relevant from evolutionary and ecological perspectives, and knowledge of upper asymptotic size is a necessary prerequisite for understanding patterns of growth (Platt and Rainwater 2015. Herpetol. Rev. 46:31–33 and references therein). Indotestudo elongata is a medium-sized tortoise occurring from Nepal and northeastern India, east through [...]

By | 2017-05-19T09:58:11+00:00 October 6th, 2016|Landscape, Lower Chindwin, News Blogs, Wildlife, Reptiles, WCS Myanmar|0 Comments

Successful nesting for the endangered Myanmar Roofed Turtle

With the demise of Lonesome George (Chelonoidis nigra), the Burmese Roofed Turtle (Batagur trivittata) now has the dubious honor of being among the most endangered turtles in the world - first place on "extinction row" belongs to the Giant Chinese Softshell Turtle – Rafetus swinhoei; only three are known to survive. Officially, "less than 10" [...]

World’s Second Most Endangered Turtle on Road to Recovery

Yangon, Myanmar (April 10, 2015) – WCS (Wildlife Conservation Society) and the Turtle Survival Alliance (TSA) announced today that 60 captive-raised Myanmar roofed turtles—a species once thought extinct—have been released into their native habitat in Myanmar. More than 350 villagers, government representatives, and religious leaders attended ceremonies for the release. "This is the first chapter [...]

By | 2017-05-19T09:58:12+00:00 April 9th, 2015|Chin Hills, Lower Chindwin, News Blogs, Wildlife, Reptiles, TSA, WCS Myanmar|0 Comments