Ayeyawady dolphin population grows to 76

A SURVEY in February has found that there are now 76 Ayeyarwady dolphins in the conservation areas of the Ayeyarwady River, an increase from 69 found in the last survey. Ayeyawady dolphins are a critically endangered species. Seven new dolphins, including two babies, were spotted by conservationists from the Fisheries Department and the Wildlife Conservation [...]

ရိုးမထဲက ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ

က်ိႏၱလီေခ်ာင္းနံေဘးက ေဘးမဲ့ေတာ၏ ကင္းစခန္းသုိ႔ စက္ေလွဆိုက္ကပ္ခ်ိန္တြင္ပင္ ေတာ၊ေတာင္တိုို႔၏ ရနံ႔ သစ္မ်ားကို ရႈရွိဳက္ေနရၿပီ။ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီမွ တဲသုံး၊ ေလး လုံးျဖင့္ စခန္းကို ေခ်ာင္းကမ္းစပ္က ျမင္ ေန ရ သည္။ ေဘးပတ္လည္မွာေတာ့ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြက စိမ့္ညိဳ၍ ၀န္းရံထားလ်က္။ ဂြၿမိဳ႕မွ ရတနာၿမိဳင္ေက်း ရြာသို႔ ကားျဖင့္ ၃၃မိုင္။ ယင္းေက်းရြာမွ သည္ကင္းစခန္းသို႔ ေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္ စက္ေလွျဖင့္္ ၁၃မိုင္ စီးရၿပီး လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စခန္းခ်မည့္ ေဘးမဲ့ေတာအစပ္ကို ေရာက္ပါၿပီ။ https://www.facebook.com/TheMirrorDaily/posts/1585411858218362 ဤေနရာကား အနီးဆုံး ေက်းရြာႏွင့္ပင္ ၁၀ မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ကြာေ၀းသည္။ ကင္းစခန္းက ေဘးမဲ့ေတာႀကီး၏ နယ္နိမိ တ္အစတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကင္းစခန္းနာမည္မွာ ႀကိိမ္ခါးခုံကင္းစခန္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ရိုးမဆင္ေဘးမဲ့ ေတာႀကီး၏ [...]

By | 2018-03-28T15:10:39+00:00 March 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments

သန္႔ရွင္းေသာ ပ်ံသန္းသူ သို႔မဟုတ္ လင္းတ ၿမီးရင္ျဖဴ

''လင္းတမႈိင္ မႈိင္သည္''၊ ''စာသူငယ္ၾကား လင္းတ နားသကဲ့သို႔'' စသျဖင့္ သူတို႔ကို ''လန္းဆန္းတက္ၾကြမႈ မရွိျခင္း''၊ ''ႀကီးမား၍ အက်ည္းတန္ေသာ ငွက္''အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခိုင္းႏႈိင္းေျပာဆိုၾကသည္။ အပုပ္ အသိုးႏွင့္ အေသေကာင္တို႔ကို စားေသာေၾကာင့္ ေအာက္ လမ္း၊ မေကာင္းဆိုးရြား စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ''ငွက္'' အျဖစ္လည္း လူေတြက ေၾကာက္လန္႔ရြံရွာၾကသည္။ ''က်က္သေရမဂၤလာမရွိေသာ ငွက္''အျဖစ္လည္း သတ္ မွတ္ထားၾကသည္။   ထိုငွက္ကိုပင္ ျမန္မာအမ်ားစုက အတိတ္ဆိုး၊ နိမိတ္ ဆိုး၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း လက္ခံ ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ အိမ္ေျမႇာင္ စုတ္ထိုး ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္မက္ျခင္း၊ ငွက္ဆိုးထိုး ျခင္း၊ ရြာအတြင္းသို႔ ေတာတိရစၧာန္ဝင္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိုငွက္တို႔ ေခတၱလာေရာက္နားခိုပါက ''အတိတ္နိမိတ္ ဆိုး''အျဖစ္ [...]

By | 2018-03-28T14:56:08+00:00 March 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments

တာေကာ္သံလြင္တံတားမွသည္ …လင္းတငွက္မ်ားရွိရာသုိ႔

လိပ္သုေတသနလုပ္ရန္ Global Mapper မွ သံလြင္ျမစ္၏ ပထဝီဝင္ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အ ေနအထားကုိ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ စိတ္လြန္း၊က်ဥ္းလြန္းေနေသာ ကြန္တုိမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ျမင့္္မား ေသာေတာင္ တန္း၊ ေတာင္ကုန္းေတြၾကားမွျဖတ္စီးေနေသာ ျမစ္တစင္းပါလားဆုိသည္ကုိသိ လုိက္သည္။ ဤ သုိ႔ေသာအ ေျခအေနမ်ိဳးမ်ားကုိ ဒု႒ဝတီျမစ္ေအာက္ပုိင္းႏွင့္ေရႊလီ ျမစ္အထက္ပုိင္းေတြ႕ႀကဳံခဲ့သျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ ျမစ္ညာမွ သည္ ျမစ္ဝအထိမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်စုံဆင္းႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ Design Printing Services တဖန္ Co., LTD.ထုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားေျမပုံ စာ အုပ္တြင္ပါေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမပုံကုိ ျဖန္႔ ၾကည့္ လုိက္ ျပန္ရာျမစ္ညာမွေအာက္သုိ႔ၾကည့္ေသာ္ ေလာက္ကုိင္၊ ကြမ္းလုံ၊ တန္႔ယန္း၊ မုိင္းရႈး၊ ကြန္ဟိန္း၊ တာေကာ္၊ က်ိဳင္း ခမ္း၊ က်ိဳင္းေတာင္း၊ တာဆန္း၊ ဖါးေဆာင္း၊ ဖါပြန္၊ ၿမိဳင္ [...]

By | 2018-01-02T14:31:14+00:00 January 2nd, 2018|Wildlife, Uncategorized, WCS Myanmar|0 Comments

Conservation Internship in Myanmar

Intern on biological survey, monitoring and community engagement in the Kachin, Sagaing, Rakhine Scapes and receive career development opportunities (October 2017/ January 2018) Conservation Internship30 September2017_Degree Change Period Up to 2 - 3 Months Oct – Dec 2017 Jan – Mar 2018

By | 2017-09-15T15:31:19+00:00 September 15th, 2017|Uncategorized|4 Comments

Grave concern over the future of Myanmar’s wild elephants as skin trade targets mothers and calves

YANGON (8th August, 2017): On World Elephant Day, national and international conservation organisations expressed grave concern about the plight of Myanmar’s declining wild elephant population following a surge in demand for their skin. “Unlike ivory poaching, which targets tusked males, the sudden increase in the demand for skin means the killing is indiscriminate with mothers [...]

By | 2017-08-11T17:01:27+00:00 August 11th, 2017|FFI, Mammals, Threats, Uncategorized, WCS Myanmar, Wildlife Trade|0 Comments

ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day)

က်ားမ်ားကို မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား (Endangred species) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး (မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ) က်ားအေရအတြက္သည္ လက္ရွိတြင္ အေကာင္ေရ (၂၅၀၀)ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်ားမ်ား၏ ေနရင္းေဒသ (၄၂) ခုတြင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားေကာင္ေရစုစုေပါင္း (၂၁၅၄)ေကာင္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ (ေနရင္းေဒသဟု ေခၚဆိုရာ၌ ၎ေဒသတြင္ လက္ရွိက်ားမ်ားေနထိုင္က်က္စားေနၿပီး မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိရမည္၊ ခန္႔မွန္းေျခ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမ (၂၅)ေကာင္ေက်ာ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ကာကြယ္ထားျခင္းခံရပါမည္၊ ၎အျပင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေသာ က်ားမအေကာင္ေရ (၅၀)ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္- ေနရင္းေဒသ (၄၂)ခုတြင္ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ စားက်က္ေျမႏွစ္ခုမွာ ဆံုးရံွဳးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်ားမ်ားက်က္စားေသာနယ္ေျမဟု [...]

Government of Myanmar Unveils New Plan To Protect Marine Wildlife and Resources

New marine spatial planning strategy provides country with roadmap for sustainable ocean economy  Comprehensive atlas of marine environment, wildlife, and activities such as fishing and development serves as a foundation for decision-makers. Date February 23, 2017 Media Contact CONTACT: John Delaney – 347-675-2294; jdelaney@wcs.org Stephen Sautner – 718-220-3682; ssautner@wcs.org In This Press Release Categories: Marine, Asia, Myanmar [...]

By | 2017-05-19T09:58:10+00:00 February 27th, 2017|Uncategorized|0 Comments

A Field Observation and Significant Range Extension of Manouria impressa in Myanmar

by Saw HTUN and Steven G. PLATT* Abstract Few records of the impressed tortoise (Manouria impressa) are available from Myanmar and most are based on historic accounts, old museum specimens, and shells obtained from villagers and wildlife traffickers. We herein report the observation of a living M. impressa in the Hukaung Valley Wildlife Sanctuary of northern Myanmar.Our [...]

By | 2017-05-19T09:58:10+00:00 January 10th, 2017|Amphibians, TSA, Uncategorized, WCS Myanmar|0 Comments