ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုိင္ရာဥပေဒ 2018-06-18T14:48:45+00:00

Project Description

အသစ္ျပန္လည္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ‘ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ’ ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ဤဥပေဒကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာလိုသူမ်ား Download လုပ္၍ ယူႏိုင္ပါသည္။

Download here – New Wildlife Law

Project Details

Organization(s):

Category: