ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုိင္ရာဥပေဒ

2018-06-18T14:48:45+00:00

အသစ္ျပန္လည္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ‘ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ’ ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ဤဥပေဒကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာလိုသူမ်ား Download လုပ္၍ ယူႏိုင္ပါသည္။ Download here - New Wildlife Law

NATURAL HISTORY NOTES

2017-09-27T12:55:47+00:00

Batagur trivittata - dichromatic coloration (2017) TRACHYCEPHALUS TYPHONIUS (Veined Treefrog) and DERMATONOTUS MUELLERI (Mueller’s Termite Frog). INTERSPECIFIC AMPLEXUS AND NECROPHILIA. Cases of interspecific amplexus are found between living and dead individuals of many anuran species [...]

Sun bear conservation

2017-05-19T09:58:13+00:00

Let the Sun shine in our forests Stretching over 2,150 sq km in the northern Sagaing region, the Htamanthi Wildlife Sanctuary is one of the last habitats where the threatened Sun bear (Helarctos malayanus) survives [...]

Clouded leopard conservation

2016-03-14T20:06:31+00:00

Clouded leopards (Neofelis nebulosa) are a native species of Myanmar currently with vulnerable status due to a number of threats including direct exploitation (wildlife trade), range fragmentation, and reduction in habitat quality. The Wildlife Conservation Society [...]

Irrawaddy dolphin conservation

2017-05-19T09:58:24+00:00

Irrawaddy Dolphin The Irrawaddy Dolphin is a critically endangered species that inhabits murky waters of rivers and estuaries in Southeast and South Asia. This dolphin species is characterized by having a blunt forehead and nose, [...]

Hoolock Gibbon conservation

2017-05-19T09:58:24+00:00

The Hoolock gibbons (Hoolock) are two primate species from the family of the gibbons (Hylobatidae). Hoolocks are the second-largest of the gibbons family. Gibbon are arboreal species and mostly frugivorous and diet also includes young [...]