ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုိင္ရာဥပေဒ

2018-06-18T14:48:45+00:00

အသစ္ျပန္လည္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ‘ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ’ ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ဤဥပေဒကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာလိုသူမ်ား Download လုပ္၍ ယူႏိုင္ပါသည္။ Download here - New Wildlife Law

NATURAL HISTORY NOTES

2017-09-27T12:55:47+00:00

Batagur trivittata - dichromatic coloration (2017) TRACHYCEPHALUS TYPHONIUS (Veined Treefrog) and DERMATONOTUS MUELLERI (Mueller’s Termite Frog). INTERSPECIFIC AMPLEXUS AND NECROPHILIA. Cases of interspecific amplexus are found between living and dead individuals of many anuran species [...]